top of page
BG1_edited.jpg

STATUT

O FUNDACJI

Działalność Fundacji Sztuki Lutniczej Im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy

Fundacja Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy, z siedzibą w Poznaniu, została utworzona w celu promocji, wsparcia i rozwoju lutnictwa artystycznego oraz powiązanych z nim dziedzin edukacyjnych i naukowych. Działając na terenie całej Polski oraz za granicą, Fundacja prowadzi aktywność kulturalną poprzez organizację festiwali, konkursów, a także przez promowanie twórczości lutników i muzyków. Wspiera również badania naukowe w obszarach akustyki, instrumentologii i dendrochronologii, oferując jednocześnie edukacyjne programy rozwojowe dla młodych artystów i lutników.

Fundacja angażuje się w wydawnictwa naukowe, produkcję i dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz organizację sympozjów, mających na celu upowszechnianie wiedzy o sztuce lutniczej. Współpracując z instytucjami kultury i nauki, Fundacja dąży do ochrony dziedzictwa narodowego i promocji kultury na najwyższym poziomie.

STATUT FUNDACJI

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Fundacja Sztuki Lutniczej im. Włodzimierza Kamińskiego i Heleny Harajdy, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu (dalej „Statut”).


2. Fundacja została ustanowiona przez:


1)      Sławomir Smól
2)      Jan Bartoś


zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repertorium A nr 10.400/2022 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Joanna Maria Lisiecka Maciej Lisiecki sp. cywilna w Poznaniu, adres ul. J.H. Dąbrowskiego 36/2, w dniu 21 lipca 2022, przy czym każdy z Fundatorów oddzielnie może być nazywany „Fundatorem”.

 


§ 2


1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.


2. Okres działania Fundacji jest nieoznaczony.


3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 


§ 3 


1. Fundacja posiada osobowość prawną.


2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 


§ 4


1.    Fundacja posługuje się pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.


2.    Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
 

 
§ 5


Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6


Celem Fundacji jest działalność kulturalna, oświatowa oraz naukowa, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju lutnictwa artystycznego i związanego z nim szkolnictwa.
 


§ 7


1. Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez:

a. promowanie twórczości współczesnych i historycznych polskich lutników w kraju i za granicą,

b. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów-lutników i ich twórczość, w tym w festiwalach, koncertach, konkursach oraz wystawach instrumentów,

c. organizowanie i udział w seminariach, sympozjach naukowych, wspieranie badań i programów naukowych w dziedzinach lutnictwa artystycznego, historii lutnictwa, instrumentologii, akustyki oraz dendrochronologii,

d. prowadzenie badań w zakresie lutnictwa artystycznego i historii lutnictwa oraz związanych z nimi pokrewnych dyscyplin,

e. propagowanie rozwoju szkolnictwa w zakresie lutnictwa artystycznego,

f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

g. wspieranie rozwoju i promocję twórczości młodych polskich artystów-lutników i muzyków,

h. współpracę z instytucjami kultury, instytucjami nauki, placówkami szkolnictwa artystycznego, uczelniami muzycznymi, stowarzyszeniami muzycznymi i kultury oraz innymi fundacjami realizującymi podobne cele statutowe,

i. poszukiwanie i pozyskiwanie instrumentów i obiektów związanych z polską i europejską sztuką lutniczą i muzyczną w Polsce i za granicą, w celu prowadzenia badań oraz prezentowania ich walorów estetycznych i dźwiękowych, a także prowadzenia wypożyczalni części tych instrumentów na zasadach określonych odrębnym regulaminem,

j. wspieranie inicjatyw związanych z promocją i rozwojem lutnictwa artystycznego,

k. promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2 prowadzona jest wyłącznie w związku
z realizacją celów statutowych Fundacji, a nadwyżka przychodów nad kosztami związana z jej prowadzeniem przeznaczana będzie wyłącznie na realizację celów opisanych w § 7 ust. 1.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8


1.    Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


2.    Fundator przeznacza z funduszu założycielskiego kwotę 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na działalność gospodarczą.
 


§ 9


1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji,

c. zbiórek z imprez publicznych oraz prywatnych,

d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

e. majątku fundacji,

f. odsetek bankowych,

g. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

h. działalności gospodarczej.


2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 


§ 10


1. Z należącego do Fundacji majątku zabronione jest:

1.    udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, Fundatorów oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.    przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, Fundatorów lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.    wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, Fundatorów oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie będzie wynikać bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,

4.    dokonywanie przez Fundację zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji, albo osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 11


1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.


2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.


3.    Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a. działalności wydawniczej: PKD 58.11.Z, PKD 58.13.Z, PKD 58.14.Z , PKD 58.19.Z,

b. działalności związanej z produkcją i sprzedażą nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, PKD 47.63.Z, 59.11.Z, 59.20.Z,

c. działalności związanej ze sprzedażą książek, czasopism i innych wyspecjalizowanych artykułów piśmienniczych, PKD 47.61.Z, 47.62.Z,

d. działalności szkoleniowej, PKD 85.59.B

e. działalności związanej z organizacją i wspomaganiem organizacji imprez artystycznych, PKD 90.02.Z

f. wynajmu i dzierżawy instrumentów muzycznych, PKD 77.39.Z

g. prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, PKD 72.20.Z

h. działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, w tym z przeprowadzania ekspertyz, potwierdzania autentyczności oraz opracowywania wyceny instrumentów lutniczych, PKD 74.90.Z

i. naprawy i konserwacji instrumentów lutniczych, PKD 33.19.Z


Rozdział V. Władze Fundacji

§ 12


Władzami Fundacji są:

a. Fundatorzy,

b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

c. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 


Fundatorzy


§13


1.    Fundatorzy są założycielami Fundacji, którym na mocy Statutu przyznano także uprawnienia opiniodawcze oraz inicjatywne.


2.    Jeżeli Statut nie stanowi inaczej Fundatorzy działają łącznie.


3.    Każdy z Fundatorów zyskuje kompetencje do samodzielnego działania:

a. w razie śmierci drugiego z Fundatorów, 

b. gdy drugi z Fundatorów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podejmowanie decyzji i wyrażania woli.

 

4.    Każdy z Fundatorów może wskazać na piśmie osobę (pełnomocnika), która będzie mogła pełnić funkcję Fundatora związaną z powoływaniem i odwoływaniem członków Rady wskazane w § 14 ust 5, ust. 6 i ust. 7 lit. b Statutu, związaną z odwoływaniem członka Zarządu wskazaną w § 17 ust. 5 lit d Statutu, a także związaną z wyrażeniem zgody na podjęcie uchwał Rady, o których mowa w § 23 ust. 3 i 24 ust. 1 Statutu. Pełnomocnictwo takie obowiązuje wyłącznie w okresie, gdy Fundator pełni i może pełnić swoje funkcje wskazane w Statucie.


5.    Ostatni z żyjących Fundatorów może ustanowić pełnomocnika, który będzie pełnić funkcje, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Statutu, z zastrzeżeniem, które musi być zapisane w pełnomocnictwie, że zachowuje ono moc także po śmierci ostatniego z Fundatorów.


6.    W przypadku śmierci ostatniego z Fundatorów pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5 niniejszego Statutu może zrzec się swoich funkcji wyłącznie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Może on także, w trybie przewidzianym w ust. 5 niniejszego paragrafu Statutu, wskazać na piśmie dalszego pełnomocnika, który może pełnić funkcję, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Statutu.


7.    W razie, gdyby Fundatorzy:

a. znajdowali się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podejmowanie decyzji i wyrażania woli,

b. zmarli, a ostatni z nich nie wskazał pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Statutu, uprawnienia, o których mowa w § 14 ust 5 i ust. 6 Statutu oraz w § 23 ust. 3 i 24 ust. 1 przysługuje wyłącznie Radzie.


8.    Postanowienia ust. 7 niniejszego paragrafu Statutu stosuje się odpowiednio do dalszego pełnomocnika Fundatora wskazanego, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu Statutu, a także do sytuacji, gdy pełnomocnik Fundatora zrzekł się swojej funkcji bez wskazania dalszego pełnomocnika. 
 


Rada Fundacji


§ 14


1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.


2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.


3. Funkcje członka oraz Przewodniczącego Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.


4. Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej Fundacji lub nadzoru.


5. Członków pierwszego składu Rady, w tym pierwszego Przewodniczącego Rady, powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, po uzgodnieniu z Fundatorami, przedstawiając im każdorazowo kandydata na nowego członka Rady przed podjęciem decyzji o powołaniu. W przypadku, gdy nie dojdzie do pozytywnego uzgodnienia z Fundatorami kandydatury nowego członka Rady, Fundatorzy mogą samodzielnie powołać nowego członka Rady. Fundatorzy mają także prawo do samodzielnego powołania nowego członka Rady z własnej inicjatywy.


6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Przed podjęciem takiej uchwały, Rada uzgadnia jej projekt z Fundatorami, którzy mogą nie wyrazić zgody na jej podjęcie.


7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Rady,d. odwołania członka Rady przez Fundatorów.


8. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


9. Nie mogą być członkami Rady osoby, będące członkami Zarządu Fundacji, które pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z osobami będącymi członkami Zarządu Fundacji.


10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 


§ 15
 

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,

e. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,

f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 

 

§ 16


1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.


2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie lub w formie dokumentowej. Informacja o posiedzeniu Rady musi zostać doręczona pozostałym członkom Rady na piśmie lub w formie dokumentowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.


3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.


4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym:

1.    z inicjatywy Zarządu bądź

2.    na pisemny lub wyrażony w formie dokumentowej wniosek Przewodniczącego lub

3.    na pisemny lub wyrażony w formie dokumentowej wniosek przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.


5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Informacja o posiedzeniu Rady musi zostać doręczona pozostałym członkom Rady na piśmie lub w formie dokumentowej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.


6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.


7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.


8. Członkowie Rady mogą uzgodnić szczegółowe zasady komunikacji w formie dokumentowej w odrębnym Regulaminie. W braku takich uzgodnień przyjmuje się, że komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 


Zarząd Fundacji


§ 17


1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.


2. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd spośród swoich członków.


3. Funkcje członka oraz Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.


4. Pierwszy skład Zarządu oraz pierwszego Prezesa powołują Fundatorzy.


5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. odwołania członka Zarządu przez Fundatorów.


6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.


7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 


§ 18


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.


2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę Statutu,

h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.


3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 


§ 19


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.


2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację na piśmie lub w formie dokumentowej, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.


3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.


4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.


5. Członkowie Zarządu mogą uzgodnić szczegółowe zasady komunikacji w formie dokumentowej w odrębnym Regulaminie. W braku takich uzgodnień przyjmuje się, że komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 


Środki porozumiewania się na odległość


§ 20


1.    Fundatorzy, Członkowie Rady i Zarządu mogą głosować przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, przy czym w zawiadomieniu o posiedzeniu organu musi być wyraźna informacja o tym, że posiedzenie może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wraz z opisem sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.


2.    Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

a. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu Fundacji może wypowiadać się w toku obrad;

c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.


3.    Powyższe uregulowania nie wykluczają możliwości osobistego uczestnictwa członków organów Fundacji w posiedzeniach.
Wszelkie uzgodnienia z Fundatorami mogą nastąpić w formie dokumentowej, chyba że Statut stanowi inaczej.

 


Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych


§ 21


1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.


2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§ 22


Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 


§ 23


1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.


2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przed podjęciem uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją, Rada uzgadnia jej projekt z Fundatorami, którzy muszą wyrazić zgodę na jej podjęcie w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności.
 


§ 24


1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przed podjęciem uchwały o likwidacji Fundacji, Rada uzgadnia jej projekt z Fundatorami, którzy muszą wyrazić zgodę na jej podjęcie w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności.


2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.


3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz organizacji o zbliżonych celach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 

bottom of page